หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดตั้งและการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
               : ฉบับสมบูรณ์

สารบัญ

ตอนที่ I การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
          : การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตรียมการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน

บทที่ 1 : องค์ประกอบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ
บทที่ 2 : บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
บทที่ 3 : การทำความเข้าใจความต้องการของฝ่ายจัดการ
บทที่ 4 : ความต้องการธรรมาภิบาล
บทที่ 5 : ระบบการควบคุมภายในที่ดี
บทที่ 6 : การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
บทที่ 7 : หน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
บทที่ 8 : การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 9 : การบริหารทรัพยากรบุคคล

ตอนที่ II การสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นเลิศ
           : การจัดทำ Proposal การสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อ
             ฝ่ายจัดการ เพื่อดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
             ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บทที่ 10 : การสนองความคาดหวังของฝ่ายจัดการให้สมหวัง
บทที่ 11 : การส่งเสริมคุณค่างานตรวจสอบภายในให้กับองค์การ
บทที่ 12 : มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
บทที่ 13 : ความอิสระและความจงรักภักดี
บทที่ 14 : การจัดให้มีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บทที่ 15 : การให้ประกันคุณภาพ
บทที่ 16 : การมีเครื่องมือตรวจสอบที่มีประสิทธิผล
บทที่ 17 : การพัฒนาคู่มือการตรวจสอบภายใน
บทที่ 18 : การติดตามพัฒนาการแห่งวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ตอนที่ III : การวางโครงสร้างการจัดองค์การและกฎบัตรการตรวจสอบ

บทที่ 19 : การทำความเข้าใจเป้าหมายขององค์การ
บทที่ 20 : การจัดองค์การหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บทที่ 21 : การออกแบบโครงสร้างการจัดองค์การ
บทที่ 22 : การประกาศนโยบายการตรวจสอบภายใน
บทที่ 23 : การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
บทที่ 24 : ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท
บทที่ 25 : ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบ
บทที่ 26 : ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายนอก
บทที่ 27 : ความสัมพันธ์กับผู้รับการตรวจสอบ

ตอนที่ IV : การบริหารการจัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บทที่ 28 : การวางแผนการตรวจสอบ
บทที่ 29 : การบริหารการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
บทที่ 30 : การบริหารการมอบหมายงานตรวจสอบภายใน
บทที่ 31 : การสื่อความผลการตรวจสอบ
บทที่ 32 : รายงานการตรวจสอบประจำปี
บทที่ 33 : มาตรการปรับปรุงแก้ไขและแผนการพัฒนา
บทที่ 34 : การบริหารกระบวนการติดตามดูแล
บทที่ 35 : การบริหารคุณภาพทีมงานตรวจสอบภายใน
บทที่ 36 : การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com