หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือการตรวจสอบสำหรับผู้เริ่มต้น
สารบัญ

บทที่   1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานตรวจสอบ

บทที่   2 : ประเภทงานตรวจสอบ

บทที่   3 : ลักษณะงาน External  Audit

บทที่   4 : ลักษณะงาน Internal  Audit

บทที่   5 : ความเข้าใจโครงสร้างฝ่ายงานตรวจสอบ

บทที่   6 : กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบ

บทที่   7 : มาตรฐานการตรวจสอบ

บทที่   8 : จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบ

บทที่   9 : คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ

บทที่ 10 : ระบบควบคุมภายใน

บทที่ 11 : การออกตรวจสอบตาม Audit  Assignment

บทที่ 12 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

บทที่ 13 : กลยุทธ์การตรวจสอบภาคสนาม

บทที่ 14 : เทคนิคการตรวจสอบที่สำคัญ

บทที่ 15 : Audit  Testing  Techniques

บทที่ 16 : การป้องกันการทุจริตองค์การโดยระบบควบคุมภายใน

บทที่ 17 : รายงานการตรวจสอบ

บทที่ 18 : กระดาษทำการ

บทที่ 19 : การจัดแฟ้มตรวจสอบ

บทที่ 20 : การเป็นผู้ตรวจสอบที่มีบุคลิกภาพที่ดี

บทที่ 21 : มนุษยสัมพันธ์กับงานตรวจสอบ

บทที่ 22 : ผู้สอบบัญชีกับ Audit  Committee

บทที่ 23 : ผู้ตรวจสอบภายในกับ Audit  Committee

บทที่ 24 : โปรแกรมฝึกอบรมปฐมนิเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใหม่


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com