หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

หนังสือคู่มือชุดใหญ่เกี่ยวกับงานตรวจสอบและการควบคุมภายใน
ชื่อ  Audit Program สำเร็จรูป
ISBN  974-85409-2-8
ราคาปก  7,500.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์
  สารบัญ 
ชื่อ  Operational  Audit  Manual
ISBN  974-90014-3-5
ราคาปก  4,950.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์
  สารบัญ
ชื่อ  คู่มือป้องกันและสืบสวนสอบสวนการทุจริต
ISBN  974-90125-4-2
ราคาปก  7,500.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  คู่มือการตรวจสอบสำหรับผู้เริ่มต้น
ISBN  974-90188-9-3
ราคาปก  5,000.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  คู่มือการวางระบบ:มาตรฐานการควบคุมภายใน
ISBN  974-90322-1-7
ราคาปก  5,000.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ คู่มือการจัดตั้งและการบริหาร
     หน่วยงานตรวจสอบภายใน : ฉบับสมบูรณ์

ISBN  974-92254-6-5
ราคาปก  5,000.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ
ISBN  974-87110-0-5
ราคาปก  2,650.- บาท
ผู้เขียน
  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์
  สารบัญ
ชื่อ  คู่มือตรวจสอบการบริหารโครงการ
      เล่ม 1

ISBN  978-616-90650-3-6
ราคาปก  3,000.- บาท
ผู้เขียน
  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์
  สารบัญ
ชื่อ  คู่มือตั๋วเงินฉบับบูรณาการ
      เล่ม 1

ISBN  978-616-90650-2-9
ราคาปก  3,000.- บาท
ผู้เขียน
  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์
  สารบัญ
ชื่อ  Financial Audit Program
      สำเร็จรูป
ISBN  978-616-90650-4-3
ราคาปก  3,750.- บาท
ผู้เขียน
  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์
  สารบัญ
       
หนังสือชุดการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
ชื่อ  ระบบการควบคุมภายใน
      ของธนาคารและสถาบันการเงิน

ISBN  974-89990-7-6
ราคาปก  300.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  คู่มือการตรวจสอบเล่ม 1
      : หลักการและวิธีปฎิบัติ

ISBN  974-89474-5-9
ราคาปก  550.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  คู่มือการตรวจสอบเล่ม 2
      : การใช้ ICQ ประเมินการควบคุมภายใน

ISBN  974-86576-6-3
ราคาปก  500.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  คู่มือการตรวจสอบเล่ม 3
      : วิธีการตรวจสอบ

ISBN  974-87594-8-2
ราคาปก  600.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  คู่มือวิธีปฎิบัติ
      : การตรวจสอบการดำเนินงาน

ISBN  974-86994-1-2
ราคาปก  550.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ การตรวจสอบการบริหาร
ISBN  974-88718-9-4
ราคาปก  250.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  แนวความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
      การปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน

ISBN  974-89518-6-3
ราคาปก  350.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ กระบวนการกำกับกิจการที่ดี
     : เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ISBN  974-87737-4-4
ราคาปก  500.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  การบริหารงานตรวจสอบภายในกับ
      Audit Committee

ISBN  974-85782-0-8
ราคาปก  450.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ ระบบควบคุมภายใน
     : หลักการและวิธีปฎิบัติ

ISBN  974-87619-3-2
ราคาปก  500.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  เทคนิคการตรวจสอบทุจริต
ISBN  974-85886-2-9
ราคาปก  450.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ คู่มือการตรวจสอบบัญชี
ISBN  974-88365-7-6
ราคาปก  600.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  กฎหมายการตรวจสอบภาครัฐ
ISBN  974-87908-7-8
ราคาปก  300.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ การปฎิบัติที่ดีที่สุดในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
     เล่ม 1 : กุญแจสู่ความสำเร็จ

ISBN  974-90437-0-7
ราคาปก  500.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ การปฎิบัติที่ดีที่สุดในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
     เล่ม 2 : การนำเสนอทิศทางใหม่

ISBN  974-90590-1-8
ราคาปก  500.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
     : ฉบับนิสิตนักศึกษา

ISBN  974-90895-5-3
ราคาปก  250.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  การตรวจสอบภาครัฐ
ISBN  974-91101-4-5
ราคาปก  250.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  การตรวจสอบภายในสำหรับผู้บริหาร
ISBN  974-91835-2-5
ราคาปก  250.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  รายงานการตรวจสอบภายใน เล่ม 1
      : แนวความคิดและหลักการเชิงบูรณาการ

ISBN  974-92300-5-1
ราคาปก  250.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  การตรวจสอบธรรมาภิบาล
      : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ISBN  974-91708-0-6
ราคาปก  250.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  การประเมินการควบคุมโดยตนเอง
ISBN  974-92933-4-7
ราคาปก  200.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ สารตรวจสอบ ฉบับพิเศษ
ISSN  1513-153X
ราคาปก  100.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
       
หนังสือชุดการเงินการธนาคาร
ชื่อ  ทางสู่นายธนาคาร เล่ม 1
ISBN  974-85714-6-7
ราคาปก  150.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  ทางสู่นายธนาคาร เล่ม 2
ISBN  974-30006-3-1
ราคาปก  150.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  การคืนเช็คของธนาคาร
ISBN  974-30005-4-2
ราคาปก  105.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  วิธีเขียนเช็คให้ถูกต้อง 
ISBN  974-87564-2-4
ราคาปก  65.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ วิธีขอขึ้นเงินตามเช็ค
ISBN  974-86944-4-5
ราคาปก  65.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  วิธีขายลดตั๋วเงิน
ISBN  974-88637-4-3
ราคาปก  65.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  วิเทศธนกิจไทย : BIBFs
ISBN  974-89173-4-7
ราคาปก  65.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ คู่มือพนักงานการเงิน
ISBN  974-88644-6-4
ราคาปก  50.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  ตราสารอนุพันธ์เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง I
      Future & Options

ISBN  974-30007-5-4
ราคาปก  95.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  ตราสารอนุพันธ์เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง III
      Accounting  Procedures

ISBN  974-30007-9-8
ราคาปก  150.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  การบริหารเงินบาทและเงินสกุลต่างประเทศ
      : ภายใต้ระบบค่าเงินบาทลอยตัว

ISBN  974-86355-0-3
ราคาปก  600.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  กฎหมายเช็คกับประเพณีปฏิบัติของธนาคาร
ISBN  974-91705-0-4
ราคาปก  200.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  ธุรกิจตั๋วเงินกับประเพณีปฏิบัติของธนาคาร
ISBN  974-91766-6-9
ราคาปก  250.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  การบริหารการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ISBN  974-93364-6-1
ราคาปก  250.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
       
หนังสือชุดธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง
ชื่อ  การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล
ISBN  974-90660-1-4
ราคาปก  375.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  ทางสู่ธรรมาภิบาล
ISBN 978-974-235-095-6
ราคาปก  350.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  การบริหารความเสี่ยง
ISBN  974-90784-9-7
ราคาปก  385.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  การบริหารความเสี่ยงโลจิสติกส์
       และซัพพลายเชน

ISBN  974-92694-6-2
ราคาปก  390.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  การสอบทานการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
ISBN  974-92359-3-2
ราคาปก  275.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  คู่มือมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง เล่ม I
      : การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

ISBN  974-94928-8-9
ราคาปก  350.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ คู่มือมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง เล่ม II
      : การบริหารความเสี่ยงทางการดำเนินงาน

ISBN  978-974-312-182-1
ราคาปก  350.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ คู่มือมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง เล่ม III
      : การบริหารความเสี่ยงธรรมาภิบาล

ISBN  978-974-401-250-0
ราคาปก  350.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
       
หนังสือชุดความรู้ทั่วไป
ชื่อ  วิธีเขียนรายงาน
ISBN  974-87594-8-2
ราคาปก  250.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  เทคนิคการจัดทำรายงาน
ISBN  974-90907-2-1
ราคาปก  250.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  ศาสตร์และศิลป์ภาษาไทย
ISBN  974-91210-6-6
ราคาปก  250.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  ชีวิตต้องกู้ I
      : ตอน ดอกเบี้ยดอกหอย

ISBN  974-88269-8-8
ราคาปก  300.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  ชีวิตต้องกู้ II
      : ตอน รู้เฟื่องเรื่องวิธีกู้เงินแบ๊งค์

ISBN  974-94821-5-8
ราคาปก  175.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  ชีวิตต้องกู้ III
      : ตอน คำมั่นสัญญา

ISBN  978-974-8216-33-1
ราคาปก  175.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  เรื่องขี้ : ตอนขี้ที่บ่งโรคบริเวณหัว
ISBN  974-91565-4-4
ราคาปก  195.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  คู่มือการประเมินราคาทรัพย์สิน
ISBN  974-92898-9-7
ราคาปก  390.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  คู่มือการประเมินราคาที่ดิน
ISBN  974-93070-2-X
ราคาปก  350.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      : ภาคราชการ

ISBN  978-974-7073-42-3
ราคาปก  275.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  การทุจริตทางการบริหารชั้นคลาสสิค
ISBN  978-974-401-998-1
ราคาปก  350.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  ประวัติศาสตร์โลกการบัญชี
ISBN  978-616-90650-8-1
ราคาปก  225.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  ประวัติศาสตร์โลกการตรวจสอบ
ISBN  978-616-90650-9-8
ราคาปก  275.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
   
       
หนังสือชุดพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย
ชื่อ  พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย : คำศัพท์
      วิธีเขียนรายงาน วิทยานิพนธ์และ
       สุนทรพจน์ เล่ม I : คำศัพท์ทั่วไป

ISBN  974-93696-2-9
ราคาปก  250.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย : คำศัพท์
      วิธีเขียนรายงาน วิทยานิพนธ์และ
       สุนทรพจน์ เล่ม II : คำศัพท์เฉพาะ

ISBN  974-94821-4-X
ราคาปก  250.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย : คำศัพท์วิธี
      ปฏิบัติการบัญชีและการตรวจสอบ

ISBN  974-94091-6-7
ราคาปก  
ชุดละ 850.- บาท ( 1 ชุดมี 2 เล่ม)
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
      : คำศัพท์งบดุล

ISBN  978-974-8485-81-2
ราคาปก  350.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
      : คำศัพท์งบกำไรขาดทุน

ISBN  978-974-13-3401-8
ราคาปก  375.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
      : คำศัพท์งบกระแสเงินสด

ISBN  978-974-04-5407-6
ราคาปก  385.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
ชื่อ  คำศัพท์ วลี ภาษาถิ่นปักษ์ใต้
      ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทยปักษ์ใต้-
      ไทยกรุงเทพ

ISBN  978-974-05-5807-1
ราคาปก  275.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
ชื่อ  พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
      : คำศัพท์การธนาคาร

ISBN  974-87125-3-2
ราคาปก  395.- บาท
ผู้เขียน  สุจิตรา เจษฎาวัลย์

  สารบัญ  
       
หนังสือชุดนวนิยาย-บันเทิงคดี
ชื่อ แม่น้ำแยกสาย คนไทยแยกสี
ISBN  978-616-90650-1-2
ราคาปก  195.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
   
       
หนังสือชุดการบัญชี
ชื่อ คู่มือการปิดบัญชีฉบับย่อ
ISBN  978-616-90650-5-0
ราคาปก  175.- บาท
ผู้เขียน  อ.เจริญ เจษฎาวัลย์

  สารบัญ
   


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com