หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : ระบบการควบคุมภายในของธนาคารและสถาบันการเงิน
สารบัญ

บทที่   1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันการเงินไทย

บทที่   2 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

บทที่   3 : หลักการควบคุมภายใน

บทที่   4 : การทำความเข้าใจหลักการควบคุมภายในของ COSO

บทที่   5 : การตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย์

บทที่   6 : ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การควบคุมภายในของธนาคารพาณิชย์มีประสิทธิภาพ

บทที่   7 : หลักการควบคุมภายในที่สำคัญของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน

บทที่   8 : เทคนิคสมัยใหม่ในการควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

บทที่   9 : เทคนิคการควบคุมความเสี่ยงในการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

บทที่ 10 : การควบคุมโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

บทที่ 11 : กรณีศึกษาการทุจริตธนาคารและคำแนะนำวิธีป้องกัน


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com