หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
               : คำศัพท์วิธีปฏิบัติการบัญชีและการตรวจสอบ
                 ( 1 ชุด มี 2เล่ม)

สารบัญ

: หนังสือรวมคำศัพท์เกี่ยวกับวิช าการบัญชีและการตรวจสอบเล่มแรกของประเทศ
  ไทย ที่สื่อความหมายของคำภาษาอังกฤษเป็นไทยที่มีรายละเอียดของความหมาย
  ตรงตามหลักวิชาการแขนงพิเศษนี้ ที่ท่านไม่อาจค้นหาได้จาก
  DICTIONARY ธรรมดาๆ ทั่วๆ ไป

: หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์เทคนิคทางการ
  บัญชี การสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน ถึงขั้นละเอียดลึกถึงความหมายและ
  วิธีปฏิบัติ รวมตลอดถึงที่มาและข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

: นอกจากนี้ ยังมีคำศัพท์สำคัญๆ ที่มักพบเสมอที่เกี่ยวข้องกับ :
   - Management  Terms
   - Business  Terms
   - Banking  Terms
   - Investment  Terms
   - Insurance  Terms
   - Export-Import  Terms
   - Forex  Terms
   - Incoterms
   - Legal Terms

: คำศัพท์เทคนิคทางการบัญชีและการตรวจสอบในหนังสือเล่มนี้ ยังมีความหมาย
  ของคำย่อ (abbreviation) และชื่อย่อ (acronym) ทั้งคำเต็มความหมาย
  และที่มาโดยละเอียด ที่วงการบัญชี วงการตรวจสอบ และวงการธุรกิจ นิยม
  ใช้กันโดยทั่วไปด้วย

: ผู้รวบรวมเรื่อง ใช้ประสบการณ์จริงอันยาวนานร่วม 50 ปี คัดเลือกจัดสรรคำศัพท์
  สำคัญๆ นำมาจัดพิมพ์ เผยแพร่เป็นครั้งแรก ต่อวงวิชาการบัญชีและการตรวจสอบ
  ของไทย ในรูปเล่มขนาดตั้งโต๊ะ สำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ขั้นพื้นฐานของคำศัพท์
  เทคนิคสำคัญๆ ทางการบัญชีและการตรวจสอบในยุดปัจจุบัน


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com