หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : การตรวจสอบภาครัฐ
สารบัญ

ตอนที่ 1 : การวางรากฐานระบบการตรวจสอบภาครัฐ
            ตามแนวความคิดใหม่

บทที่ 1 : ความรับผิดชอบของรัฐบาลที่สามารถตรวจสอบได้
บทที่ 2 : การทำความเข้าใจแนวความคิดการตรวจสอบตามหลักสากล
บทที่ 3 : การประเมินประสิทธิภาพองค์กรตรวจสอบภาครัฐ
บทที่ 4 : การสำรวจปัจจัยความเสี่ยงงานตรวจสอบภาครัฐ
บทที่ 5 : คณะกรรมการตรวจสอบแห่งชาติ อำนาจที่สี่ทางการบริหารรัฐกิจ
บทที่ 6 : การประกาศนโยบายการตรวจสอบแห่งชาติ
บทที่ 7 : การวางแผนงานตรวจสอบของรัฐ

ตอนที่ 2 : สู่การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม Auditee
            ที่เป็นองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน

บทที่   8 : การวางมาตรฐานการตรวจสอบภาครัฐ
บทที่   9 : Management  Audit
บทที่ 10 : Performance  Audit
บทที่ 11 : Financial  Related  Audit
บทที่ 12 : Comprehensive  Audit


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com