หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือการตรวจสอบเล่ม 1
               : หลักการและวิธีปฏิบัติ

สารบัญ

บทที่   1 : หลักการสร้าง Audit  Manual

บทที่   2 : การจัดองค์การและลักษณะการดำเนินงาน

บทที่   3 : การจัดองค์การและการบริหารฝ่ายตรวจสอบ

บทที่   4 : Audit  Committee

บทที่   5 : มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ

บทที่   6 : การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

บทที่   7 : ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบ

บทที่   8 : การวางแผนการตรวจสอบ

บทที่   9 : การทำความเข้าใจเรื่องที่จะทำการตรวจสอบ

บทที่ 10 : การจัดเตรียมกระดาษทำการ

บทที่ 11 : การสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน

บทที่ 12 : การออก Audit  Assignment

ภาคผนวก


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com