หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : ธุรกิจตั๋วเงินกับประเพณีปฏิบัติของธนาคาร
สารบัญ

ตอนที่ 1 : ลักษณะทั่วไปที่สำคัญของกฎหมายตั๋วเงิน

บทที่   1 : ประเพณีการออกตั๋วเงินในทางธุรกิจ
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๘๙๘)

บทที่   2 : การลงข้อความและการลงรายมือชื่อในตั๋วเงิน
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๘๙๙,๙๐๐,๙๐๑,๙๐๒)

บทที่   3 : การใช้เงินตามตั๋วเงินท่านมิให้มีวันผ่อน
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๐๓,๙๑๓,๙๔๘,๙๘๔)

บทที่   4 : "ผู้ทรง" ตามกฎหมายตั๋วเงิน
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๐๔,๙๑๘,๙๒๑)

บทที่   5 : ลักษณะที่สำคัญโดยทั่วไปของตั๋วแลกเงิน
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๐๘,๙๐๙,๙๑๐)

บทที่   6 : ลักษณะที่สำคัญโดยทั่วไปของตั๋วสัญญาใช้เงิน
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๘๒,๙๘๓,๙๘๔)

บทที่   7 : ลักษณะที่สำคัญโดยทั่วไปของเช็ค
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๘๗,๙๘๘)

ตอนที่ 2 : ประเพณีธนาคารในการทำธุรกิจเกี่ยวกับตั๋วแลกเงิน

บทที่   8 : ธุรกิจเกี่ยวกับตั๋วเงินของธนาคารพาณิชย์
             (คำอธิบายประกอบพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์
               มาตรา ๔,๙ ทวิ,๙ ตรี,๙ จัตวา)
บทที่   9 : การออกตั๋วแลกเงินเพื่อบริการเงินโอน
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๑๒,๙๑๓)
บทที่ 10 : การเข้า "รับรอง" ตั๋วแลกเงินของธนาคาร
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๑๔,๙๓๑,๙๓๗)
บทที่ 11 : การเข้า "อาวัล" ตั๋วแลกเงินของธนาคาร
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๓๘,๙๓๙,๙๔๐)
บทที่ 12 : การให้สินเชื่อรับซื้อลดตั๋วแลกเงินในประเทศ
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๔๑,๙๔๒)
บทที่ 13 : การให้สินเชื่อรับซื้อลดตั๋วแลกเงินต่างประเทศ
บทที่ 14 : บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วแลกเงิน
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๔๓,๙๔๔,๙๔๕
               และระเบียบการหักบัญชีของ "สำนักหักบัญชี")

ตอนที่ 3 : ประเพณีธนาคารในการทำธุรกิจเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงิน

บทที่ 15 : การออกบัตรเงินฝากเพื่อการรับฝากเงิน
             (คำอธิบายประกอบพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์
               มาตรา ๔,๙ ตรี,๙ จัตวา)

บทที่ 16 : การเข้า "อาวัล" ตั๋วสัญญาใช้เงิน
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๒๘,๙๓๘,๙๓๙,
               ๙๔๐,๙๘๕,๙๘๖)

บทที่ 17 : การให้สินเชื่อรับซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงิน
             (คำอธิบายประกอบพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ มาตรา ๔)

บทที่ 18 : บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตอนที่ 4 : ประเพณีธนาคารในการทำธุรกิจเกี่ยวกับเช็ค

บทที่ 19 : การออกแคชเชียร์เช็ค
บทที่ 20 : การออกเช็คของขวัญ - เช็คเพื่อกิจพิเศษ
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๙๑)
บทที่ 21 : การให้สินเชื่อรับซื้อลดเช็ค
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๑๗,๙๑๘)
บทที่ 22 : การให้สินเชื่อเบิกเงินล่วงหน้าตามเช็ค
บทที่ 23 : การเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินตามเช็ค
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๙๔,๙๙๕)


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com