หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : กฎหมายเช็คกับประเพณีปฏิบัติของธนาคาร
สารบัญ

บทที่   1 : ความหมายของตั๋วเงินตามกฎหมายไทย
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๘๙๘,๙๐๘,๙๘๒,๙๘๗)

บทที่   2 : เช็คที่มีรายการสมบูรณ์ตามกฎหมาย
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๘๘)

บทที่   3 : เช็คที่มีรายการบกพร่อง ทำให้สมบูรณ์ได้อย่างไร ?
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๑๐,๙๘๙)

บทที่   4 : กำหนดเวลายื่นเช็คเพื่อไม่ให้เสียสิทธิไล่เบี้ย
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๙๐)

บทที่   5 : สิทธิการปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คของธนาคารผู้จ่าย
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๙๑)

บทที่   6 : ข้อกำหนดห้ามมิให้ธนาคารจ่ายเงินตามเช็ค
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๙๒)

บทที่   7 : Certified  Cheque ที่ประเพณีธนาคารไม่มีแล้ว
              แต่ตัวบทกฎหมายยังมี
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๙๓)

บทที่   8 : การออกเช็คขีดคร่อมทั่วไปกับเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๙๔)

บทที่   9 : ใครมีอำนาจขีดคร่อมเช็ค และขีดคร่อมเช็คโดยวิธีใดได้บ้าง ?
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๙๕)

บทที่ 10 : Cancelled  Crossing  Cheque
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๙๖)

บทที่ 11 : เช็ค Double  Crossing กับการจ่ายเงินตามเช็คขีดคร่อม
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๙๗)

บทที่ 12 : ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คขีดคร่อมโดยสุจริตและปราศจาก
              ประมาทเลินเล่อ
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๙๘)

บทที่ 13 : เช็คขีดคร่อม "ห้ามเปลี่ยนมือ" โอนสิทธิมิได้
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๙๙๙)

บทที่ 14 : ความคุ้มครองธนาคารตัวแทนเรียกเก็บเงินเพื่อผู้เคยค้า
             (คำอธิบายประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๑๐๐๐)

บทที่ 15 : ระเบียบประเพณีการคืนเช็คของธนาคารพาณิชย์
             (สำหรับธนาคารสมาชิกสำนักหักบัญชี)

ภาคผนวก  I : พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
                  พ.ศ. ๒๕๓๔

ภาคผนวก II : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๘๙
                  บทบัญญัติอันว่าด้วยตั๋วแลกเงินที่ยกมาใช้บังคับในเรื่องเช็ค
                  (มาตรา ๙๑๐,๙๑๔ ถึง ๙๒๓,๙๒๕,๙๒๖,๙๓๘ ถึง ๙๔๐,
                    ๙๔๕,๙๔๖,๙๕๙,๙๖๗,๙๗๑)


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com