หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือวิธีปฏิบัติ : การตรวจสอบการดำเนินงาน
สารบัญ

ตอนที่ 1 : หลักการตรวจสอบการดำเนินงาน

บทที่   1 : ทำความเข้าใจกับงานตรวจสอบสมัยใหม่
บทที่   2 : แนวความคิดเกี่ยวกับ Operational  Audit
บทที่   3 : ความหมายของ Operational  Audit
บทที่   4 : การจำแนกประเภทงาน Operational  Audit
บทที่   5 : คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบการดำเนินงาน
บทที่   6 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงาน
บทที่   7 : การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
บทที่   8 : การสำรวจและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
บทที่   9 : การสอบทานการปฏิบัติงานในเรื่องสำคัญ
บทที่ 10 : การสอบทานการควบคุมภายใน
บทที่ 11 : การจัดทำสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ
บทที่ 12 : การจัดทำและนำเสนอ Operational  Audit  Report

ตอนที่ 2 : ภาคปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงาน

บทที่ 13 : Organization  Audit คืออะไร ?
บทที่ 14 : System  Audit
บทที่ 15 : Quality  Audit
บทที่ 16 : การตรวจสอบการควบคุมระบบบัญชีต้นทุน
บทที่ 17 : การตรวจสอบระบบควบคุม E.D.P. Security
บทที่ 18 : การตรวจสอบการดำเนินงานด้านตราสารการเงิน
บทที่ 19 : การตรวจสอบการบริหารเงินสด
บทที่ 20 : การตรวจสอบการลงทุนหลักทรัพย์ในตลาด
บทที่ 21 : การตรวจสอบการดำเนินงานฝ่ายจัดซื้อ
บทที่ 22 : การตรวจสอบการดำเนินงานฝ่ายผลิต
บทที่ 23 : การตรวจสอบการดำเนินงานโรงงานอุตสาหกรรม
บทที่ 24 : การตรวจสอบการดำเนินงานฝ่ายการตลาด
บทที่ 25 : การตรวจสอบการดำเนินงานฝ่ายขาย
บทที่ 26 : การตรวจสอบการดำเนินงานฝ่ายการเงินการบัญชี
บทที่ 27 : การตรวจสอบการดำเนินงานฝ่ายการพนักงาน
บทที่ 28 : การตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันการเงิน
บทที่ 29 : การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การรัฐวิสาหกิจ
บทที่ 30 : การตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com