หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง เล่ม I
               : การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

สารบัญ

ภาค I : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บทที่   1 : ความเข้าใจธรรมชาติของความเสี่ยงทางการเงิน
บทที่   2 : ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง
บทที่   3 : ความเสี่ยงเรื่องการบริหารเงินสด
บทที่   4 : ความเสี่ยงเรื่องกระแสเงินสด
บทที่   5 : ความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ย
บทที่   6 : ความเสี่ยงเรื่องเงินตราต่างประเทศ
บทที่   7 : ความเสี่ยงเรื่องวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ
บทที่   8 : ความเสี่ยงเรื่องหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
บทที่   9 : ความเสี่ยงเรื่องการตลาด
บทที่ 10 : ความเสี่ยงเรื่องระบบข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน

ภาค II : มาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

บทที่ 11 : มาตรฐานการตรวจสอบทางการเงิน
บทที่ 12 : ระบบควบคุมทางการเงินที่มีประสิทธิผล
บทที่ 13 : การใช้เทคนิค RCSA เพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บทที่ 14 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บทที่ 15 : คณะกรรมการตรวจสอบ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com