หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือการตรวจสอบบัญชี
สารบัญ

บทที่   1 : แนวความคิดและหลักการตรวจสอบ Financial  Audit

บทที่   2 : การตระเตรียมความพร้อมก่อนการลงสู่ภาคสนาม

บทที่   3 : งานวันแรกเมื่อถึงสถานที่รับการตรวจสอบ

บทที่   4 : การตรวจสอบบัญชีเงินสด

บทที่   5 : การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร

บทที่   6 : การตรวจสอบบัญชีสินค้าคงคลัง (Inventories)

บทที่   7 : การตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น

บทที่   8 : การตรวจสอบบัญชีลูกหนี้การค้าตั๋วเงินรับและขาย

บทที่   9 : การตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง

บทที่ 10 : การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินถาวร

บทที่ 11 : การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินอื่น

บทที่ 12 : การตรวจสอบบัญชีกลุ่มหนี้สิน

บทที่ 13 : การตรวจสอบบัญชีรายได้

บทที่ 14 : การตรวจสอบบัญชีรายจ่าย

บทที่ 15 : การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com