หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : การปฏิบัติที่ดีที่สุดในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
               เล่ม 2 ตอน : การนำเสนอทิศทางใหม่

สารบัญ

Part I : CSA - การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

บทที่ 1 : พัฒนาการของ CSA
บทที่ 2 : ผู้มีส่วนได้เสียใน CSA
บทที่ 3 : บทบาทของการตรวจสอบภายใน ในการพัฒนา CSA
บทที่ 4 : เทคนิคการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ CSA
บทที่ 5 : ผู้ตรวจสอบในฐานะผู้อำนวยความสะดวก
บทที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิผลการควบคุมโดย CSA

Part II : การสอบทานและการประเมินการประกันคุณภาพ (QARA)

บทที่   7 : แนวความคิดการบริหารคุณภาพ
บทที่   8 : Peer  Review : การควบคุมคุณภาพในสำนักงานสอบบัญชี
บทที่   9 : การประกันคุณภาพในฝ่ายตรวจสอบภายใน
บทที่ 10 : การสอบทานภายในการให้ประกันคุณภาพ
บทที่ 11 : การสอบทานภายนอกการให้ประกันคุณภาพ
บทที่ 12 : การรายงานโปรแกรมคุณภาพ

Part III : กระบวนวิธีการตรวจสอบภายในและรายงาน

บทที่ 13 : กระบวนวิธีการตรวจสอบทางการเงินการบัญชี
บทที่ 14 : กระบวนวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
บทที่ 15 : กระบวนวิธีการตรวจสอบการทุจริต
บทที่ 16 : กระบวนวิธีการตรวจสอบการดำเนินงาน
บทที่ 17 : กระบวนวิธีการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 18 : การสื่อผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com