หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : การสอบทานการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
สารบัญ

ภาค I : การประเมินความเสี่ยงคุณภาพ Risk  Assets
          ของธนาคารและบริษัทการเงิน

บทที่ 1 : แนวความคิดสมัยใหม่ของงานสอบทานสินเชื่อ
บทที่ 2 : การวางแผนกลยุทธ์การตรวจสอบสินเชื่อ
บทที่ 3 : การจัดทำ Pre-Review Preparation
บทที่ 4 : การจัดอัตรากำลังและทีมงานสอบทานสินเชื่อ
บทที่ 5 : การบริหารการมอบหมายงานตรวจสอบภายใน
บทที่ 6 : การกำหนด Audit  Program งานสอบทานสินเชื่อ
บทที่ 7 : เทคนิคการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้
บทที่ 8 : เทคนิคการสอบทานและวิเคราะห์สินเชื่อ

ภาค II : การประเมินความเสี่ยงคุณภาพลูกหนี้การค้า
           การปล่อยเครดิตเงินเชื่อ-เงินผ่อน-เช่าซื้อ-ลิสซิ่ง

บทที่   9 : การทำความเข้าใจธรรมชาติความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อทางการค้า
บทที่ 10 : การประเมินความเสี่ยงสินเชื่อการค้าโดยการเปิด
             Domestic  Letter  of  Credit 
บทที่ 11 : การประเมินความเสี่ยงสินเชื่อการค้าผู้ออกตั๋วเงินชำระหนี้
บทที่ 12 : การประเมินความเสี่ยงสินเชื่อการค้าที่มีหลักประกันตั๋วแลกเงิน
             ที่ธนาคารรับรอง
บทที่ 13 : การประเมินความเสี่ยงสินเชื่อการค้าที่มีหลักประกันตั๋วเงิน
             ที่ธนาคารรับอาวัล
บทที่ 14 : การประเมินความเสี่ยงสินเชื่อการค้าที่มีหนังสือค้ำประกันของธนาคาร
บทที่ 15 : แนวการประเมินความเสี่ยงลูกหนี้การค้าที่ไม่มีหลักประกัน


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com