หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : Financial  Audit  Program  สำเร็จรูป
สารบัญ

บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Audit  Program

บทที่ 2 : คำแนะนำวิธีใช้ Audit  Program สำเร็จรูป

บทที่ 3 : Financial  Audit  Program สำเร็จรูป

FAP  3.01  F-Audit Program   บัญชีเงินสด
FAP  3.02  F-Audit Program   บัญชีเงินฝากธนาคาร
FAP  3.03  F-Audit Program   บัญชีสินค้าคงคลัง
FAP  3.04  F-Audit Program   บัญชีหลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น
FAP  3.05  F-Audit Program   บัญชีลูกหนี้การค้า
FAP  3.06  F-Audit Program   บัญชีขาย
FAP  3.07  F-Audit Program   บัญชีตั๋วเงินรับ
FAP  3.08  F-Audit Program   บัญชีลูกหนี้การค้า, ตั๋วเงิน และขาย
FAP  3.09  F-Audit Program   บัญชีลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง
FAP  3.10  F-Audit Program   บัญชีสินทรัพย์ถาวร
FAP  3.11  F-Audit Program   บัญชีสินทรัพย์อื่น
FAP  3.12  F-Audit Program   บัญชีเจ้าหนี้การค้า
FAP  3.13  F-Audit Program   บัญชีลูกหนี้เบิกเงินเกินบัญชี
FAP  3.14  F-Audit Program   บัญชีเจ้าหนี้เบิกเงินเกินบัญชี
FAP  3.15  F-Audit Program   บัญชีลูกหนี้เงินกู้
FAP  3.16  F-Audit Program   บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้
FAP  3.17  F-Audit Program   บัญชีลูกหนี้การรับซื้อตั๋วเงิน
FAP  3.18  F-Audit Program   บัญชีเจ้าหนี้ขายลดตั๋วเงิน
FAP  3.19  F-Audit Program   บัญชีตั๋วเงินจ่าย
FAP  3.20  F-Audit Program   บัญชีหุ้นกู้
FAP  3.21  F-Audit Program   บัญชีเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากกรรมการและลูกจ้าง
FAP  3.22  F-Audit Program   บัญชีเงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือและบริษัทร่วม
FAP  3.23  F-Audit Program   บัญชีเงินทุนเลี้ยงชีพและบำเหน็จ
FAP  3.24  F-Audit Program   บัญชีหนี้สินอื่น
FAP  3.25  F-Audit Program   บัญชีรายได้
FAP  3.26  F-Audit Program   บัญชีรายจ่าย
FAP  3.27  F-Audit Program   บัญชีทุน
FAP  3.28  F-Audit Program   บัญชีส่วนของเจ้าของ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com