หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
               : คำศัพท์งบการเงิน เล่ม I
               : คำศัพท์งบดุล

สารบัญ

ส่วนที่    I : คำศัพท์งบดุล
                  ภาษาอังกฤษ เทียบ ภาษาไทย เรียงตามลำดับอักษรอังกฤษ A-W

ส่วนที่   II : แบบตัวอย่างงบดุล-งบดุลรวม
                  ฉบับภาษาอังกฤษ เทียบ ภาษาไทย
                  แบบที่   I : งบดุลบริษัทมหาชนจำกัด
                                ที่ประกอบธุรกิจเงินทุน เงินทุนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
                                และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
                  แบบที่  II : งบดุลบริษัทมหาชนจำกัด
                                ที่ประกอบธุรกิจทั่วไป ซึ่งมิใช่ธนาคาร
                                และสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน
                  แบบที่ III : งบดุลบริษัทจำกัด ขนาดเล็ก-ใหญ่
                                ที่ประกอบธุรกิจทั่วไป

ส่วนที่ III : ดัชนีคำศัพท์งบดุล-งบดุลรวม
                 เฉพาะคำแปลภาษาอังกฤษ เทียบ ภาษาไทย
                 เรียงตามลำดับตัวอักษรอังกฤษ A-W

ภาคผนวก

บรรณานุกรม


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com