หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : เทคนิคการจัดทำรายงาน
สารบัญ

บทที่   1 : การเข้าถึงศาสตร์ภาษาไทย

บทที่   2 : เทคนิคการจัดความเรียงในรายงานที่ดี

บทที่   3 : การจัดทำรายงานผลการศึกษา

บทที่   4 : การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพ

บทที่   5 : การจัดทำรายงานการวิจัยการดำเนินงาน

บทที่   6 : การจัดทำรายงานความเป็นไปได้ของโครงการ

บทที่   7 : การจัดทำรายงานบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

บทที่   8 : การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

บทที่   9 : การจัดทำรายงานการสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง

บทที่ 10 : การจัดทำรายงานการตรวจสอบทางการเงินการบัญชี

บทที่ 11 : การจัดทำรายงานการตรวจสอบการปฏิบ่ัติตามกฎหมาย

บทที่ 12 : การจัดทำรายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน

บทที่ 13 : การจัดทำรายงานการตรวจสอบการทุจริต

บทที่ 14 : การจัดทำรายงานการตรวจสอบการบริหาร

บทที่ 15 : การจัดทำรายงานประจำปีของบริษัทมหาชนจำกัด

บทที่ 16 : การจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com