หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือการตรวจสอบเล่ม 2
               : การใช้ ICQ ประเมินการควบคุมภายใน

สารบัญ

ตอนที่ 1 : หลักการสร้าง ICQ และการใช้งาน

บทที่ 1 : ความสำคัญของการประเมินการควบคุมภายในโดย ICQ
บทที่ 2 : โครงสร้าง Audit  Program ในรูปแบบ ICQ
บทที่ 3 : การอ่านความหมายคำตอบจาก ICQ
บทที่ 4 : เทคนิคการทำ Compliance  Test
บทที่ 5 : การจัดทำ Summary  of  Control  Weaknesses

ตอนที่ 2 : ต้นแบบ Audit  Program ในรูป
            Detailed  Control  Questionnaires

บทที่   6 : Internal  Control  Questionnaires
             การควบคุมเงินสดในมือ (Cash  in  Hand)
บทที่   7 : ICQ : ตราสารการเงิน / ตราสารสำคัญ
บทที่   8 : ICQ : การควบคุมตั๋วเงินรับ
บทที่   9 : ICQ : การควบคุมตั๋วเงินจ่าย
บทที่ 10 : ICQ : การควบคุมรายจ่าย
บทที่ 11 : ICQ : การควบคุมรายได้
บทที่ 12 : ICQ : การควบคุมเงินลงทุนหลักทรัพย์
บทที่ 13 : ICQ : การควบคุมทรัพย์สินและเครื่องใช้สำนักงาน
บทที่ 14 : ICQ : การควบคุมหนี้สินและภาระผูกพันระยะยาว
บทที่ 15 : ICQ : การควบคุมระบบบัญชีต้นทุน
บทที่ 16 : ICQ : การควบคุม E.D.P.Security
บทที่ 17 : ICQ : การควบคุมฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
บทที่ 18 : ICQ : การควบคุมการบริหารพัสดุ
บทที่ 19 : ICQ : การควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
บทที่ 20 : ICQ : การควบคุมคุณภาพ
บทที่ 21 : ICQ : การควบคุมฝ่ายวิศวกรรม
บทที่ 22 : ICQ : การควบคุมฝ่ายการเงิน
บทที่ 23 : ICQ : การควบคุมฝ่ายบัญชี
บทที่ 24 : ICQ : การควบคุมฝ่ายงบประมาณ
บทที่ 25 : ICQ : การควบคุมฝ่ายวิจัย
บทที่ 26 : ICQ : การควบคุมการบริหารการตลาด
บทที่ 27 : ICQ : การควบคุมฝ่ายขาย
บทที่ 28 : ICQ : การควบคุมฝ่ายการพนักงาน
บทที่ 29 : ICQ : การควบคุมเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
บทที่ 30 : ICQ : การควบคุมการใช้พลังงาน


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com