หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือการวางระบบ : มาตรฐานการควบคุมภายใน
สารบัญ

บทที่   1 : หลักธรรมาภิบาล

บทที่   2 : หน้าที่การบริหาร

บทที่   3 : การบริหารคุณภาพ

บทที่   4 : การบริหารความเสี่ยง

บทที่   5 : ปรัชญาการควบคุม

บทที่   6 : แนวความคิดการควบคุมภายในภาครัฐ

บทที่   7 : แนวความคิดการควบคุมภายในภาคเอกชน

บทที่   8 : แนวความคิดการควบคุมภายในองค์การไม่แสวงหากำไร

บทที่   9 : แนวความคิดการควบคุมภายในของ COSO  

บทที่ 10 : สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บทที่ 11 : การประเมินความเสี่ยง

บทที่ 12 : กิจกรรมการควบคุม

บทที่ 13 : ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

บทที่ 14 : การติดตามตรวจสอบ

บทที่ 15 : การประยุกต์คำแนะนำของ COSO เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

บทที่ 16 : คณะกรรมการตรวจสอบ

บทที่ 17 : โครงสร้างการควบคุมภายใน

บทที่ 18 : การควบคุมทางการเงินการบัญชี

บทที่ 19 : การควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 20 : การควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริต

บทที่ 21 : การกำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุม

บทที่ 22 : เทคนิคการควบคุมภายใน

บทที่ 23 : การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง

บทที่ 24 : การประเมินระบบควบคุมภายใน

บทที่ 25 : มาตรฐานแบบสอบถามการควบคุมองค์การ

บทที่ 26 : มาตรฐานแบบสอบถามการควบคุมระบบงาน

บทที่ 27 : การประเมินโดย Flow  Chart

บทที่ 28 : การสรุปจุดอ่อนของการควบคุม

บทที่ 29 : การรายงานผลการควบคุมภายใน

บทที่ 30 : การติดตามผลและมาตรการการแก้ไข


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com