หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ
สารบัญ

Part I มี 9 บท

บทที่ 1 : Audit  Committee แนวคิด หลักการ และวิวัฒนาการ

บทที่ 2 : สถานภาพของ Audit  Committee ในองค์กร

บทที่ 3 : หลักการจัดโครงสร้างองค์การที่มี Audit  Committee

บทที่ 4 : บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

บทที่ 5 : คุณสมบัติที่ดีของ Audit  Committee

บทที่ 6 : เทคนิคการควบคุมดูแลระบบควบคุมภายใน

บทที่ 7 : เทคนิคการควบคุมดูแลรายงานทางการเงิน

บทที่ 8 : เทคนิคการควบคุมดูแลให้องค์กรปฏิบัติงานตามกฎหมาย

บทที่ 9 : เทคนิคการควบคุมไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com