หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : ระบบควบคุมภายใน : หลักการและวิธีปฏิบัติ
สารบัญ

ตอนที่ แนวคิดและหลักการควบคุมภายใน

บทที่   1 : ปรัชญาของการควบคุม

บทที่   2 : Management  Needs

บทที่   3 : แนวคิดและหลักการควบคุมภายใน

บทที่   4 : การทำความเข้าใจหลักการควบคุมภายในของ AICPA  

บทที่   5 : การทำความเข้าใจหลักการควบคุมภายในของ COSO

บทที่   6 : กลไกการควบคุมภายในลักษณะพลวัต

บทที่   7 : การสอบทานและประเมินการควบคุมภายใน

บทที่   8 : การสรุปจุดอ่อนของการควบคุมภายใน

บทที่   9 : การออกแบบระบบควบคุมภายใน

บทที่ 10 : แบบการควบคุมโดยหลักการ Segregation  of Duties

บทที่ 11 : แบบการควบคุมโดยหลักการ Dual  Control

บทที่ 12 : แบบการควบคุมโดยหลักการ Joint  Custody

บทที่ 13 : แบบการควบคุมโดยหลักการ Independent  Balancing

บทที่ 14 : แบบการควบคุมโดยหลักการ Limit  Control

บทที่ 15 : แบบการควบคุมโดยหลักการมอบ Authorize  Signature

บทที่ 16 : แบบการควบคุมโดยกำหนด Restricted  Area

บทที่ 17 : แบบการควบคุมโดยหลักการทำ Reconciliation

บทที่ 18 : แบบการควบคุมโดยหลักการ Code  Control

บทที่ 19 : แบบการควบคุมโดยหลักการ Number  Control

บทที่ 20 : แบบการควบคุมโดยหลักการ Symbol  Control

บทที่ 21 : แบบการควบคุมโดยหลักการ Mandatory  Vacation

บทที่ 22 : แบบการควบคุมโดยหลักการ
             Rotation  of  Duty  Assignment

บทที่ 23 : แบบการควบคุมโดยหลักการ Security  Control

บทที่ 24 : แบบการควบคุมโดยหลักการติดตาม
             Outside  Activities  of  Personnel


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com