หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
               : คำศัพท์งบการเงิน เล่ม III
               : คำศัพท์งบกระแสเงินสด

สารบัญ

ส่วนที่     I : คำศัพท์งบกระแสเงินสด
                   ภาษาอังกฤษ เทียบ ภาษาไทย เรียงตามลำดับตัวอักษรอังกฤษ A-Z

ส่วนที่    II : ดัชนี คำศัพท์งบกระแสเงินสด รวม อังกฤษ-ไทย
                   เฉพาะคำแปลภาษาอังกฤษ เทียบ ภาษาไทย
                   เรียงตามลำดับตัวอักษรอังกฤษ A-XYZ

ส่วนที่   III : ดัชนี คำศัพท์งบกระแสเงินสด รวม ไทย-อังกฤษ
                   เฉพาะคำแปลภาษาไทย เทียบ ภาษาอังกฤษ
                   เรียงตามลำดับตัวอักษรไทย ก-ฮ

ส่วนที่   IV : แบบตัวอย่าง กระดาษทำการ (Work  Sheet)
               การจัดทำงบกระแสเงินสด
                   แบบที่ 1 : กระดาษทำการสำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสด
                                วิธีทางตรง
                   แบบที่ 2 : กระดาษทำการสำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสด
                                วิธีทางอ้อม

ส่วนที่    V : แนวการออกงบกระแสเงินสด-งบกระแสเงินสดรวม
                   แบบวิธีทางตรง (Direct  Method) ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย
                   เทียบบรรทัดต่อบรรทัด
                   งบกระแสเงินสด แบบตัวอย่างที่ 1
                         แนวการออกแบบงบกระแสเงินสด-งบกระแสเงินสดรวม
                         สำหรับบริษัทมหาชนจำกัดที่มิใช่สถาบันการเงิน
                   งบกระแสเงินสด แบบตัวอย่างที่ 2
                         แนวการออกแบบงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท
                         สำหรับบริษัทจำกัดที่มิใช่สถาบันการเงิน

ส่วนที่  VI : แนวการออกงบกระแสเงินสด-งบกระแสเงินสดรวม
                  แบบวิธีทางอ้อม (Indirect  Method) ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย
                  เทียบบรรทัดต่อบรรทัด
                  งบกระแสเงินสด แบบตัวอย่างที่ 3
                        แนวการออกแบบงบกระแสเงินสด-งบกระแสเงินสดรวม
                        สำหรับบริษัทมหาชนจำกัดที่มิใช่สถาบันการเงิน
                  งบกระแสเงินสด แบบตัวอย่างที่ 4
                        แนวการออกแบบงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท
                        สำหรับบริษัทจำกัดที่มิใช่สถาบันการเงิน

ส่วนที่  VII : แนวการออกงบกระแสเงินสด-งบกระแสเงินสดรวม
                   แบบวิธีทางตรง (Direct  Method) ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย
                   เทียบบรรทัดต่อบรรทัด
                   งบกระแสเงินสด แบบตัวอย่างที่ 5
                         แนวการออกแบบงบกระแสเงินสด-งบกระแสเงินสดรวม
                         สำหรับบริษัทมหาชนจำกัดที่เป็นกิจการสถาบันการเงิน
                   งบกระแสเงินสด แบบตัวอย่างที่ 6
                         แนวการออกแบบงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท
                         สำหรับบริษัทจำกัดที่เป็นกิจการสถาบันการเงิน

ส่วนที่ VIII : แนวการออกงบกระแสเงินสด-งบกระแสเงินสดรวม
                    แบบวิธีทางอ้อม (Indirect  Method) ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย
                    เทียบบรรทัดต่อบรรทัด
                    งบกระแสเงินสด แบบตัวอย่างที่ 7
                          แนวการออกแบบงบกระแสเงินสด-งบกระแสเงินสดรวม
                          สำหรับบริษัทมหาชนจำกัดที่เป็นกิจการสถาบันการเงิน
                    งบกระแสเงินสด แบบตัวอย่างที่ 8
                          แนวการออกแบบงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท
                          สำหรับบริษัทจำกัดที่เป็นกิจการสถาบันการเงิน


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com