หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือตั๋วเงินฉบับบูรณาการ เล่ม I
               วิวัฒนาการตั๋วเงิน

สารบัญ

ตอนที่ I : วิวัฒนาการของ "ตั๋วเงิน"

บทที่ 1 : สิ่งที่ใช้แทนเงิน
บทที่ 2 : วิวัฒนาการ "ตั๋วเงิน" ในประเทศไทย 
บทที่ 3 : ลักษณะ "ตราสารการเงิน" ของโลกสมัยใหม่
บทที่ 4 : ความเหลื่อมซ้อนของหนังสือตราสารการเงินกับเงินที่มีกฎหมายเข้ามารับรอง
บทที่ 5 : การจำแนกประเภทตั๋วแลกเงิน (บทที่ 5 และบทที่ 6 เนื้อความแตกต่างกัน)
บทที่ 6 : การจำแนกประเภทตั๋วแลกเงิน
บทที่ 7 : การจำแนกประเภทเช็ค

ตอนที่ II : รากฐานกฎหมาย "ตั๋วเงินในประเทศ" ของต่างประเทศกลุ่มชื่อ
            Negotiable  Instruments  Act

บทที่   8 : ลักษณะกฎหมายตั๋วเงินของประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
บทที่   9 : ลักษณะกฎหมายตั๋วเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
บทที่ 10 : ลักษณะกฎหมายตั๋วเงินของประเทศสาธารณรัฐอเมริกา
บทที่ 11 : ลักษณะกฎหมายตั๋วเงินของประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
             กฎหมายตั๋วเงินของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
บทที่ 12 : ลักษณะกฎหมายตั๋วเงินของประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
             กฎหมายตั๋วเงินของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม

ตอนที่ III : รากฐานกฎหมาย "ตั๋วเงินในประเทศ" ของต่างประเทศกลุ่มชื่อ
             Bills  of  Exchange  Act

บทที่ 13 : ลักษณะกฎหมายตั๋วเงินของประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
บทที่ 14 : ลักษณะกฎหมายตั๋วเงินของกลุ่มประเทศเครือจักรภพประเทศนิวซีแลนด์
บทที่ 15 : ลักษณะกฎหมายตั๋วเงินของกลุ่มประเทศเครือจักรภพประเทศออสเตรเลีย
บทที่ 16 : ลักษณะกฎหมายตั๋วเงินของกลุ่มประเทศเครือจักรภพประเทศแคนาดา

ตอนที่ IV : ตั๋วเงินใบเดียวกันในโลกอนาคต ภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติ
              ในกลุ่ม UNCITRAL

บทที่ 17 : คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ
             -UNCITRAL
บทที่ 18 : อนาคตตั๋วเงินสู่โลกใบเดียวกัน แนว UNCITRAL  Convention  on
              International   Bills   of   Exchange   and   International
              Promissory   Notes, 1988


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com