หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
               -ภาคราชการ

สารบัญ

ตอนที่ I : การทำความเข้าใจกลทุจริตและประพฤติมิชอบ
            ในวงราชการ

บทที่ 1 : การรับลูกทุจริตเชิงนโยบายทางการเมือง
บทที่ 2 : กลการทุจริตทางการบริหาร ความหมายของการทุจริตทางการ
           บริหารในภาคราชการ
บทที่ 3 : กลทุจริตการฉ้อราษฎร์บังหลวง
บทที่ 4 : กลการยักยอกและกลฉ้อฉลเงินหลวง
บทที่ 5 : เหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ตอนที่ II : สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์การเกี่ยวกับการ
             ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บทที่   6 : ปรัชญาการบริหารและสไตล์การดำเนินงานของผู้นำของ
             ส่วนราชการ
บทที่   7 : การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
บทที่   8 : สถานภาพ "ความอิสระ" ขององค์กรตรวจสอบ
บทที่   9 : ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต และศีลธรรมจรรยา
บทที่ 10 : กระบวนการธรรมาภิบาลที่เป็นจริง

ตอนที่ III : กระบวนการคัดชี้ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ
              มิชอบในวงราชการ

บทที่ 11 : การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดเรื่องแดงขึ้นเอง
บทที่ 12 : กระบวนการ Financial  Audit โดยผู้ตรวจสอบภายใน
             ของกระทรวง ทบวง กรม
บทที่ 13 : กระบวนการ Performance  Audit โดย ส.ต.ง.
บทที่ 14 : กระบวนการตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนโดย ป.ป.ช.
บทที่ 15 : กระบวนการตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนตามกฎหมาย
             โดยองค์กรอื่น

ตอนที่ IV : การวางมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและ
              ประพฤติมิชอบในวงราชการ

บทที่ 16 : การยกเครื่องหน่วยงานการเงินและระบบการรับ-จ่าย
              เงินของราชการ
บทที่ 17 : การปรับแต่งระบบการพัสดุและการจัดซื้อจัดหาของ
              แต่ละส่วนราชการ
บทที่ 18 : การเสริมเขี้ยวเล็บให้กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
              ของแต่ละกระทรวง
บทที่ 19 : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความอิสระขององค์กร
              ตรวจสอบภาครัฐทั้งระบบ
บทที่ 20 : การจัดให้มีกระบวนการสื่อความและการประสานงาน
              ระหว่างองค์กรตรวจสอบของรัฐอย่างเป็นระบบ
บทที่ 21 : การควบคุมกำกับให้มีระบบยุติธรรมที่ทันเวลา


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com