หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์โลกการตรวจสอบ
สารบัญ

ตอนที่ I : สืบสานตำนานโลกการตรวจสอบ

บทที่ 1 : ผลพวงจากผลงานของ ศ. Luca  Pacioli
บทที่ 2 : การเข้าถึงศาสตร์และศิลป์แห่งการตรวจสอบสมัยใหม่
บทที่ 3 : เหตุการณ์สำคัญยุคสงครามครูเสด
บทที่ 4 : The  Age  of  Discovery  15th-17th  Century
บทที่ 5 : Renaissance  Age  14th-17th  Century

ตอนที่ II : ประวัติสถาบันวิชาชีพการบัญชี-การตรวจสอบ
             ที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา

บทที่   6 : วิวัฒนาการทางวิชาชีพการบัญชี-การตรวจสอบของประเทศสหรัฐอเมริกา
บทที่   7 : ประวัติสถาบัน AICPA
             สถาบันออกวุฒิ CPA ที่มีชื่อเสียงก้องโลก
บทที่   8 : ประวัติสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศสหรัฐอเมริกา
             GAO-US  Government  Accountability  office
บทที่   9 : ประวัติสถาบันผู้ตรวจสอบภายในของประเทศสหรัฐอเมริกา
             IIA-The  Institute  of  Internal  Auditors
บทที่ 10 : ประวัติองค์กรที่วางรากฐาน COSO ในอเมริกา

ตอนที่ III : ประวัติสถาบันวิชาชีพการบัญชี-การตรวจสอบที่มีชื่อเสียง
              ของประเทศสหราชอาณาจักร

บทที่ 11 : วิวัฒนาการทางวิชาชีพการบัญชี-การตรวจสอบของประเทศสหราชอาณาจักร
บทที่ 12 : ประวัติสถาบัน ICAEW สถาบันออกวุฒิ ACA, FCA ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ของโลก
บทที่ 13 : ประวัติสถาบัน ICAS สถาบันออกวุฒิ CA ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ของโลก

บทที่ 14 : ประวัติสถาบัน CAI สถาบันออกวุฒิ ACA ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ของโลก
บทที่ 15 : ประวัติสถาบัน ACCA สถาบันออกวุฒิ ACCA, FCCA
             ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ของสหราชอาณาจักร

ตอนที่ VI : ประวัติสำนักงานบัญชี-ตรวจสอบ 5 อันดับโลก
              Big  5  Accounting  Firms

บทที่ 16 : ประวัติย่อ PwC : Price  waterhouse  Coopers
บทที่ 17 : ประวัติย่อ Deloitte
บทที่ 18 : ประวัติย่อ Earnst & Young
บทที่ 19 : ประวัติย่อ KPMG
บทที่ 20 : บทเรียนการล่มสลายของ Arthur  Andersen จากการเคยเป็น Big  5  Accounting  Firms


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com