หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : วิเทศธนกิจไทย : BIBFs
สารบัญ

บทที่ 1 : กำเนิด BIBFs   

บทที่ 2 : การมีใบอนุญาติประกอบการวิเทศธนกิจ

บทที่ 3 : ประเภทกิจการวิเทศธนกิจ

บทที่ 4 : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบกิจการวิเทศธนกิจ
           ของธนาคารพาณิชย์

บทที่ 5 : บทสรุป : การจัดโครงสร้างองค์การ BIBFs และการดำเนินงาน

ภาคผนวก
พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการยกเว้นหรือลดภาษีสำหรับกิจการวิเทศธนกิจ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com