หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : การตรวจสอบภายในสำหรับผู้บริหาร
สารบัญ

บทที่   1 : พันธกรณีของผู้บริหารในการกำกับดูแลกิจการ

บทที่   2 : ทำไมจึงต้องมีการตรวจสอบภายใน ?

บทที่   3 : ใช้ผู้ตรวจสอบภายในอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด ?

บทที่   4 : การสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เข้าใจ "ความอิสระ"

บทที่   5 : การส่งเสริมประสิทธิผลของ Audit  Committee

บทที่   6 : การบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายในที่สำคัญ

บทที่   7 : การทำความเข้าใจ Uniform  Audit  Approach

บทที่   8 : การผลักดันกิจกรรม IT  Audit

บทที่   9 : การสร้างสื่อความเข้าใจถึง Audit  Procedures
             ให้กับ Auditee

บทที่ 10 : Quality  Assurance ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บทที่ 11 : เรื่องที่ฝ่ายจัดการพึงให้การสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บทที่ 12 : การใช้ประโยชน์จากความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com