หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือการปิดบัญชีฉบับย่อ
               สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อการ
               ยื่นงบต่อกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์

สารบัญ

บทที่ 1 : General  Guidelines
            การทำความเข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรมการปิดบัญชี

บทที่ 2 : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานปิดบัญชี

บทที่ 3 : สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้ทำบัญชี และผู้บริหารกิจการ

บทที่ 4 : การเข้าถึง 7 ขั้นตอนการปิดบัญชีที่ดี

บทที่ 5 : การปิดบัญชีเพื่อการออกงบการเงินตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
           กระทรวงพาณิชย์

บทที่ 6 : การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
           ว่าด้วยเรื่องการยื่นแบบงบการเงิน

บทที่ 7 : การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของกรมสรรพากร ว่าด้วยการแสดง
           รายการภาษีเงินได้ตาม ภ.ง.ด. 50

ภาคผนวก  รูปแบบภาคปฏิบัติงานจริงในการปิดบัญชีของกิจการขนาดเล็ก


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com