หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : รายงานการตรวจสอบภายใน เล่ม 1
               : แนวความคิดและหลักการเชิงบูรณาการ

สารบัญ

บทที่ 1 : การทำความเข้าใจพื้นฐานของภารกิจหลักของผู้ตรวจสอบ

บทที่ 2 : ความสำคัญของรายงานการตรวจสอบ

บทที่ 3 : การจัดประเภทรายงานการตรวจสอบ

บทที่ 4 : การจัดลำดับขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบภาคสนาม

บทที่ 5 : การทำความเข้าใจสิ่งที่ต้องการใน
           Internal  Audit  Assignment     

บทที่ 6 : การจัดทำรายงานการประชุม Exit  Meeting   

บทที่ 7 : การจัดเอกสารหลักฐานประกอบการเขียนรายงานการตรวจสอบ

บทที่ 8 : The  Internal  Auditors' Working  Papers 

บทที่ 9 : Audit  Risks ในรายงานการตรวจสอบภายใน


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com