หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
               : คำศัพท์งบการเงิน เล่ม II
               : คำศัพท์งบกำไรขาดทุน

สารบัญ

ส่วนที่   I : คำศัพท์งบกำไรขาดทุน
                ภาษาอังกฤษ เทียบ ภาษาไทย เรียงตามลำดับตัวอักษรอังกฤษ A-Z

ส่วนที่  II : ดัชนี คำศัพท์งบกำไรขาดทุน-งบกำไรขาดทุนรวม อังกฤษ-ไทย
                 เฉพาะคำแปลภาษาอังกฤษ เทียบ ภาษาไทย
                 เรียงตามลำดับตัวอักษรอังกฤษ A-XYZ

ส่วนที่ III : ดัชนี คำศัพท์งบกำไรขาดทุน-งบกำไรขาดทุนรวม ไทย-อังกฤษ
                 เฉพาะคำแปลภาษาไทย เทียบ ภาษาอังกฤษ
                 เรียงตามลำดับตัวอักษรไทย ก-ฮ

ส่วนที่ IV : แบบตัวอย่าง แนวการออกงบกำไรขาดทุน
                 ฉบับภาษาอังกฤษ เทียบ ภาษาไทย
                 แบบที่   1 : งบกำไรขาดทุนรวม
                                ประเภทธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ที่มีสำนักงานสาขาต่าง
                                ประเทศ สาขาเขตนครหลวง สาขาต่างจังหวัด และบริษัทย่อย
                 แบบที่   2 : งบกำไรขาดทุนรวม
                                ประเภทบริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
                                ที่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย และ/หรือสำนักงานสาขา
                 แบบที่   3 : งบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
                                ประเภทบริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
                                ที่ไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย และ/หรือสำนักงานสาขา

                 แบบที่   4 : งบกำไรขาดทุนรวม
                                ประเภทบริษัทหลักทรัพย์
                                ที่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย และ/หรือสำนักงานสาขา
                 แบบที่   5 : งบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
                                ประเภทบริษัทหลักทรัพย์
                                ที่ไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย และ/หรือสำนักงานสาขา
                 แบบที่   6 : งบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
                                ประเภทบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
                                ที่ไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย และ/หรือสำนักงานสาขา
                 แบบที่   7 : งบกำไรขาดทุนรวม
                                ประเภทบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจทั่วไป
                                ที่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย และ/หรือสำนักงานสาขา
                 แบบที่   8 : งบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
                                ประเภทบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจทั่วไป
                                ที่ไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย และ/หรือสำนักงานสาขา
                 แบบที่   9 : งบกำไรขาดทุนรวม
                                ประเภทบริษัทจำกัด
                                ที่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย และ/หรือสำนักงานสาขา
                 แบบที่ 10 : งบกำไรขาดทุน
                                ประเภทบริษัทจำกัด
                                ที่ไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย และ/หรือสำนักงานสาขา
                 แบบที่ 11 : งบกำไรขาดทุน
                                ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด

ภาคผนวก : ชื่อมาตรฐานการบัญชี ภาษาอังกฤษ-ไทย

บรรณานุกรม


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com