หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
               : ฉบับนิสิตนักศึกษา

สารบัญ

บทที่   1 : แนะนำหลักสูตรวิชาการตรวจสอบภายใน

บทที่   2 : แนวความคิดและหลักการตรวจสอบภายใน

บทที่   3 : มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่รับรองโดยทั่วไป

บทที่   4 : จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

บทที่   5 : การจัดองค์การและการบริหารฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

บทที่   6 : การทำความเข้าใจระบบควบคุมภายใน

บทที่   7 : การวางแผนการตรวจสอบ

บทที่   8 : การบริหารการมอบหมายงานตรวจสอบภายใน

บทที่   9 : การจัดเตรียมกระดาษทำการ

บทที่ 10 : โปรแกรมการตรวจสอบ

บทที่ 11 : เทคนิคการตรวจสอบ

บทที่ 12 : การประเมินระบบควบคุมภายใน

บทที่ 13 : กระบวนวิธีปฏิบัติการตรวจสอบทางการเงินการบัญชี

บทที่ 14 : กระบวนวิธีปฏิบัติการตรวจสอบการทุจริต

บทที่ 15 : กระบวนวิธีปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงาน

บทที่ 16 : การจัดทำรายงานการตรวจสอบ

บทที่ 17 : กระบวนวิธีการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com