หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : แนวความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
               การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

สารบัญ

บทที่   1 : การสร้างฝ่ายตรวจสอบภายในสู่ความเป็นเลิศ

บทที่   2 : การบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งองค์กรและการควบคุมภายใน

บทที่   3 : Reengineering ทางเลือกใหม่ของผู้ตรวจสอบภายใน

บทที่   4 : ทำความเข้าใจถึงงานตรวจสอบแบบต่างๆ

บทที่   5 : Operational  Audit แนวความคิดและหลักการโดยย่อ

บทที่   6 : การเข้าถึงการตรวจสอบแบบรวมเบ็ดเสร็จ

บทที่   7 : การตรวจสอบโดยกรรมการบริษัท

บทที่   8 : Audit  Guide  on  IT. Systems

บทที่   9 : การป้องกันข้อมูลสารสนเทศที่มีความละเอียดอ่อน

บทที่ 10 : Analytical  Review  Procedures

บทที่ 11 : คณะกรรมการตรวจสอบ Audit  Committee

บทที่ 12 : การพัฒนาการให้การฝึกงานตรวจสอบ

บทที่ 13 : โปรแกรมปฐมนิเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใหม่

บทที่ 14 : Management  Audit ภาคปฏิบัติขั้นละเอียดลึก
              เกี่ยวกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บทที่ 15 : Manager  V.S.  Internal  Auditor
             ภาคหนึ่ง : ปัญหาของฝ่ายเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูง
             ภาคสอง : ปัญหากิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ตรวจสอบภายใน


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com